52 They coincidently knew what would come up...

Viết Lại Câu 52.They coincidently knew what would come up in the exam...

0
Viết Lại Câu

52.They coincidently knew what would come up in the exam. They passed it with flyingcolors.
A. They happened to know what would be tested in the exam, because of that theyexcellently succeeded in it.
B. By chance they knew the questions would appear in the exam and it helped them to getimpressive grades for it.
C. Their high scores in the exam were resulted from the fact that they knew which questionswould be asked by
mistake.
D. That they knew the questions to be asked in the exam should account for their outstandingsuccess in it.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích: ý của câu gốc: vì họ tình cờ biết những gì sẽ có trong bài thi nên đã vượt qua rất dễ dàng
- with flying colors: một cách dễ dàng
- do sth by chance= happen to do sth: tình cờ làm gì
- account for sth: là lí do cho cái gì

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP