43 “We will invest 40% total cost of...

Viết Lại Câu 43.“We will invest 40% total cost of the project in the ...

0
Viết Lại Câu

43.“We will invest 40% total cost of the project in the first phase of it,” said the president.
A. The president planned to invest of 40% total cost of the project in phase one.
B. The president promised to put a 40% of the total cost of the project investment in it.
C. The president pledged their investment 40% of its total cost for the project’s first phase.
D. The president presented a plan to invest in the project 40% the total cost for its first phase.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích:
- plan to + v: dự định làm gì
- promise + to +v: hứa sẽ làm gì
- pledge + to +v: cam kết sẽ làm gì

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP