23 You wouldn’t survive now _______ you from...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 23.You wouldn’t survive now _______ you from the ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

23.You wouldn’t survive now _______ you from the debris.
A. had they not found B. if they hadn’t been finding
C. if they weren’t finding D. unless they found

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích:
- câu điều kiện loại iv: nếu như hâu quả của phép giả định có liên quan đến hiện tại
if + s + had/hadn’t + vpii, s + would + v
eg: if i had taken your advice earlier, i wouldn’t lost my job now.
- câu điều kiện đảo để nhấn mạnh:
if + s + had/hadn’t + vpii = had + s + vpii/not vpii
eg: had i taken your advice earlier, i wouldn’t lost my job now

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP