21 John impressed me when he was a...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 21.John impressed me when he was a child. When I ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

21.John impressed me when he was a child. When I first met him, he came _______ an intelligent and honest boy.
A. up with B. over as C. in for D. up to

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích:
- come over as: xuất hiện như thế nào
- come up with: phát hiện ra cái gì, giới thiệu cái gì
eg: he has come up with a efficient solution to this problem.
- come in for: có phần, được hưởng phần
eg: as per his grandfather’s will, he will come in for a house in barker ***trict.
- come up to: lên tới, đạt được
eg: our company has come up to a shooting up of twice times in our revenue.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP