16 Tom “Mommy can I go out with...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 16.Tom. “Mommy, can I go out with my friends at 9...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

16.Tom. “Mommy, can I go out with my friends at 9 this evening?”
Mrs. Sterne. “_______”
A. I’d rather not. B. Yes, with pleasure.
C. Please don’t. D. Sure. Have a go.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích:
- đáp áp d là đồng ý cho đi.
- “i would rather not” để chỉ người nói tự thấy bản thân không nên làm gì thì hơn
eg: “do you want to take a leave with only two of us?”
“i would rather not”
- “yes, with pleasure” biểu đạt sự đồng ý của ai đó khi được đề nghị giúp đỡ
eg: “can you show me how to turn this machine on?”
“yes, my pleasure / with pleasure”
- please don’t: cầu xin ai đó đừng làm gì

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP