8 My father retired from work last month...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 8.My father retired from work last month. He ____...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

8.My father retired from work last month. He _______ for the same company for 40 years.
A. has worked C. had worked
B. had been working D. was working

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích:
- to drop: vứt rác với ý hành động vứt rác bừa bãi
- to dump: đổ rác, thường là đổ thành đống, đổ ở bãi rác,...
- to throw: vứt đi cái gì, không dùng với “litter”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP