_______ failing the new car was an enormous...

Ngữ Pháp và Từ Vựng _______ failing, the new car was an enormous succ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

_______ failing, the new car was an enormous success.
A. Far from B. Despite C. Apart from D.Although

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích:
- far from: còn cách cái gì rất xa, chưa thể đạt được
eg: you are still far from result, keep trying!
- apart from sth: không kể đến, trừ cái gì ra,...
eg: apart from its bad smell, this ***h is good to eat.
- despite: bất chấp cái gì = “regardless of”
eg: despite this bad weather, my father goes fishing with his friends.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP