Tom couldn‟t say a word as he was...

Viết Lại Câu Tom couldn‟t say a word as he was shocked at what he hea...

0
Viết Lại Câu

Tom couldn‟t say a word as he was shocked at what he heard.
A. So shocked at what he heard, Tom couldn‟t say a word.
B. Tom was so shocked at what he heard to say a word.
C. Tom who was so shocked at what he heard couldn‟t say a word.
D. Tom so shocked at what he heard couldn‟t say a word.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích
· reclaim: đòi lại, giành lại cái gì
· take over: giành quyềm kiểm soát
· restate: khẳng định lại
· regain: giànhlại, đạt được (lại)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP