Tony used to play the guitar in a...

Viết Lại Câu Tony used to play the guitar in a band. A. Tony has stop...

0
Viết Lại Câu

Tony used to play the guitar in a band.
A. Tony has stopped to play the guitar in a band.
B. Tony does not play the guitar in a band no more.
C. Tony doesn‟t like to play the guitar in a band any longer.
D. No longer does Tony play the guitar in a band.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án d. no longer does tony play the guitar in a band.
giải thích
· used to + v: đã từng làm gì nhưng hiện tại không còn làm nữa
· a: sai ngữ pháp, sửa thành “stop playing thì đúng
· b: sai ngữ pháp, sửa thành “any more” thì đúng
· c: sai nghĩa, không phải là “doesn‟t like”

no longer: không...nữa
· cấu trúc: no longer + aux + s + v = s + aux + not + v any longer.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP