The original version of that song sounds much...

Viết Lại Câu The original version of that song sounds much better. A....

0
Viết Lại Câu

The original version of that song sounds much better.
A. That version of the song doesn‟t sound as well as the original one.
B. No other song sounds as good as the original version of that song.
C. That version of the song doesn‟t sound as good as the original one.
D. The last version of the song sounds the best.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án c. that version of the song doesn‟t sound as good as the original one.
giải thích
· sound, smell, taste, look (với nghĩa có vị, có mùi,...), seem, remain,... + adj:
eg: this cake tastes too sweat
nhưng itaste this ***h enjoyably.
· a: sai ngữ pháp
· d trái ngược với nghĩa câu gốc

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP