Mark the letter A B C or D...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Mark the letter A, B, C, or D on your answer shee...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest inthe position of the
main stress in each of the following questions from 41 to 45.

A. individual B. extinction C. opposition D. universal

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án b. extinction
· individual: /indi‟vídʤuəl/
· extinction: /iks ́tiηkʃən/
· opposition: / ̧ɔpə ́ziʃən/
· universal: /,ju:ni'və:səl/

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP