_______ pack can have as big an impact...

Ngữ Pháp và Từ Vựng _______ pack can have as big an impact on your ho...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

_______ pack can have as big an impact on your holiday as your destination.
A. How did you B.However you C. How do you D. How you

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(dạng 3: ngữ pháp)
đáp án d. how you
giải thích
· câu hỏi wh- trong câu không nhằm mục đích hỏi mà để làm một bổ phận, chủ ngữ, vị ngữ... thì sử dụng ở dạng
gián tiếp: wh- + s + v
eg: i want to know how you think about my plan.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP