_______ learning a foreign language John is smarter...

Ngữ Pháp và Từ Vựng _______ learning a foreign language, John is smar...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

_______ learning a foreign language, John is smarter than Tim although they are twins.
A. As far as B. Instead of C. In terms of D. Comparing

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(dạng 3: ngữ pháp)
đáp án a reach
giải thích
· out of reach: ngoài tầm với
eg: the bulb is out of my reach so i stand on a chair.
· out of hand: không nằm trong sự kiểm soát
eg: we can help destroying this machine. it is out of our hands
· out of place: không ở đúng vị trí thông thường/không thích hợp, không đúng chỗ
eg: your comments in this situation is out of place.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP