_______ advised on what and how to prepare...

Ngữ Pháp và Từ Vựng _______ advised on what and how to prepare for th...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

_______ advised on what and how to prepare for the interview, he might have got the job.
A. Had he been B. Were he to be C. If he had D. Unless he had been

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(dạng 3: ngữ pháp)
đáp án c. go in for
· giải thích
· deal with sb: giải quyết , đối phó với ai
deal with sb/sth: có quan hệ, dính dáng tới
eg: i don‟t want to deal with a guy like him.
· face up to: đương đầu với cái gì
eg: she cannot face up to the fact that he has left her.
· go in for sth: dự thi, tham gia cái gì/chọn cái gì làm nghề
eg: i never think of going in for teaching.
· get round to sth/doing sth: tìm ra, dành ra được thời gian để làm gì
eg: i so busy i can‟t get round to seeing you even a minute.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP