They say that _______ two out of three...

Ngữ Pháp và Từ Vựng They say that _______ two out of three students f...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

They say that _______ two out of three students from this school go on to university.
A. roughly B. crudely C. previously D. fairly

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(dạng 3: ngữ pháp)
đáp án a. had he been
giải thích
· đảo ngữ câu điều kiện loại 3: if + s1 + had + vpii, s2 + would/might/could... + have + vpii => had + s1 +
(not) + vpii, s2 + would/might/could... + have + vpii
· cấu trúc “were s + to v” dùng khi câu điều kiện ở loại 2 có dạng “if + s + were + to v”
eg: if i were to say (were i to say) something, i would tell you to stop complaining.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP