17: “Do you have a minute please?” –...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 17: “Do you have a minute please?” – “_______.” A...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

17: “Do you have a minute please?” – “_______.”
A. Well it is not as good as I think B. Sorry. I left my watch home
C. That‟s just fantastic. Thanks D. Yes, but you should be brief

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(dạng 3: ngữ pháp)
đáp án c. in terms of
giải thích
· as far as: tới một chừng mực nào
eg: as far as i know: trong giới hạn tôi được biết thì...
· instead of sth: thay vì thế nào
eg: instead of driving to work, why don‟t you go by bus, it is much cheaper
· in terms of sth : về vấn đề, lĩnh vực gì, liên quan đến
eg: int terms of character, he is a good one.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP