The play was _______ than I had expected...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The play was _______ than I had expected. A. more...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The play was _______ than I had expected.
A. more better B. far better B. C. good better D. very better

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(dạng 3: ngữ pháp)
đáp án b. far better
giải thích
· far adj (so sánh hơn) than ...: nhấn mạnh về mức độ hơn nếu không dùng “far” trước tình từ
eg: he is far more generous than you who are stubborn and selfish.
câu 14: (dạng 2: từ vựng)
giải thích
· roughly: xấp xỉ, khoảng
· crudely: so sài, qua loa.
· previously: trước đây
· fairly: công bằng/kha khá

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP