The teacher recommended that Tom _______ his composition...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The teacher recommended that Tom _______ his com...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The teacher recommended that Tom _______ his composition as soon as possible.
A. finished writing B. finish writing
C. should finish to write D. finishes writing

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(dạng 3: ngữ pháp)
đáp án b. finish writing
giải thích
· recommend that + mệnh đề giả định hiện tại (should/v không chia)
· tương tự có: advise, insist, require, propose, command, request, urge, order, demand,...
eg: the lawyer advises that she make will when she is healthy enough.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP