The number of accidents has gone down steadily...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The number of accidents has gone down steadily si...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The number of accidents has gone down steadily since the speed limit was imposed.
A. There has been a steady decline in the number of accidents since the speed limit was imposed.
B. It is the speed limit that reduce steadily the number of accidents.
C. The imposing of speed limit has resulted from the number of accidents.
D. There have been few accidents than before since they used the speed limit.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: a
lời giải:
“số vụ tai nạn đã giảm đều đặn kể từ khi giới hạn tốc độ được áp đặt.” = (a) hiện đã có một sự suy giảm ổn định
về số lượng các vụ tai nạn kể từ khi giới hạn tốc độ được áp đặt.
(b) “giới hạn tốc độ làm giảm số vụ tai nạn” → không phải vì giới hạn tốc độ mà vì giới hạn tốc độ được ban hành
(c) áp đặt các giới hạn tốc độ là kết quả của số vụ tai nạn → sai nghĩa
(d) có ít tai nạn hơn trước vì họ đã sử dụng giới hạn tốc độ. → không rõ nghĩa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP