He was unreasonable _____ his friends _____ asking...

Ngữ Pháp và Từ Vựng He was unreasonable _____ his friends _____ askin...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

He was unreasonable _____ his friends _____ asking for more money without paying back.
A. of – to B. about – of C. of – about D. to – about

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(dạng 3: ngữ pháp)
đáp án c. of – about
giải thích
· to be unreasonable of sb about sth: tỏ ra vô lý với ai về cái gì
eg: you shouldn‟t be unreasonable of your parents about asking for anything you want.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP