_______ the young woman was visibly very happy...

Ngữ Pháp và Từ Vựng _______, the young woman was visibly very happy a...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

_______, the young woman was visibly very happy after the birth of her child.
A. Tired although she was B. She was tired
C. Though tired D. Despite tired

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(dạng 3: ngữ pháp
đáp án c. though tired
giải thích
các cấu trúc rút gon hoặc viết khác của “although + s + to be + adj, mệnh đề”
· though + adj, mệnh đề: though poor, i feel happy
· adj + though s + to be: poor though i am, i feel happy
· as + adhj + as + s + to be, mệnh đề: as poor as i am, i feel happy.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP