“You have a wonderful garden!” – “_______” A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng “You have a wonderful garden!” – “_______” A. I c...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

“You have a wonderful garden!” – “_______”
A. I can‟t believe it! B. It‟s my pleasure.
C. Yours is great too! D. Don‟t mention it!

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(dạng 7: giao tiếp)
đáp án c. yours is great too!
giải thích
· i can‟t believe it!: bày tở sự ngạc nhiên tột độ, khồng tin nổi việc vì
· it‟s my pleasure: dùng để đối đáp một cách lịch sự khi được cảm ơn
· yours is great too: khen lại cái gì đó của người khác khi họ khen cái đó của mình
eg: “i love your garden. it is so corlorful.”
“yours is great too”
· don‟t mention it: dùng để bày tỏ sự không thích thú khi người khác đề cập đến vấn đề bạn không muốn nghe nữa
(dùng với người thân quen)
eg: “i heard that you were going to sell your house”
“oh, don‟t mention it.”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP