It‟s surprising that ex-smokers are less _______ smokers...

Ngữ Pháp và Từ Vựng It‟s surprising that ex-smokers are less _______ ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

It‟s surprising that ex-smokers are less _______ smokers than non-smokers.
A. tolerant of B. intolerant C. tolerance towards D. tolerable to

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(dạng 3: ngữ pháp)
đáp án a. tolerant of
giải thích
· to be tolerant of/towardsb/sth: khoan dung đối với ai/cái gì
eg: parents are always tolerant of their children.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP