_______ they offer him a partnership will the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng _______ they offer him a partnership will the yo...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

_______ they offer him a partnership will the young architect stay with this firm.
A. Even if B. Unless C. Only if D. In case

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(dạng 3: ngữ pháp)
đáp án c. only if
giải thích
· trong câu có đảo ngữ “will the young architect stay...”, đáp án chỉ có “only if” mới dùng đảo ngữ
· only if: để nhấn mạnh mệnh đề vế điều kiên: chỉ có điều kiện này thì mới thế nào
eg: only if you stop coming here shall i not call the police.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP