He joined the party as an idealistic young...

Ngữ Pháp và Từ Vựng He joined the party as an idealistic young man, b...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

He joined the party as an idealistic young man, but was totally _______ by the cynicism hefound there.
A. disbelieving B. disillusioned C. contemptuous D. disinterested

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(dạng 3: ngữ pháp)
đáp án c. now that
giải thích
· now that + mệnh đề,: vì rằng
eg: now that you mention it, i do remember i gave you my key yesterday.
· due to + danh từ/phrase: vì
eg: due to the rain we will hold the party insides.
· even though + mệnh đề: mặc dù

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP