When there are small children around it is...

Ngữ Pháp và Từ Vựng When there are small children around, it is bette...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

When there are small children around, it is better to put breakable ornaments out of _______.
A. reach B. hold C. hand D. place

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(dạng 2: từ vựng)
đáp án b. ***illusioned
giải thích
· trong câu có by sau chỗ trống => loại a đầu tiên
· disillusion: làm cho vỡ mộng, làm cho hết ảo tưởng
· contemptuous of sth: khinh thường, khinh bỉ
· disinterest: làm hết hứng thú, gây tụt cảm hứng
· cynicism: lời nhạo báng, lời chỉ trích

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP