The bus driver cannot be blamed for the...

Viết Lại Câu The bus driver cannot be blamed for the accident in any ...

0
Viết Lại Câu

The bus driver cannot be blamed for the accident in any way.
A. In no way the bus driver can be held responsible for the accident.
B. In no way can the bus driver be taken responsible for the accident.
C. In no way can the bus driver be held responsible for the accident.
D. In no way the bus driver is held responsible for the accident.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án c. in no way can the bus driver be held responsible for the accident.
giải thích
· to be blamed for: có lỗi, chịu trách nhiệm về cái gì
· in any way: theo bất kì cách nào
· in no way: chẳng theo cách nào (dùng trong câu khẳng định với ý nghĩa phủ định)
· in no way + aux + s + v = s + aux not + v in any way.
eg: in no way could he accept my ideas = he couldn‟t accept my ideas in any way.
· take responsibility: chịu/nhận trách nhiệm
· hold responsible for sth: coi cái gì là trách nhiệm của ai.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP