“You should have returned the book to me...

Viết Lại Câu “You should have returned the book to me before I asked ...

0
Viết Lại Câu

“You should have returned the book to me before I asked you to,” the girl said to her
younger brother.
A. The girl blamed her brother for returning the book late.
B. The girl advised her brother to return the book early.
C. The girl told her brother to return the book when she asked.
D. The girl wanted to have the book returned to her brother soon.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án a. the girl blamed her brother for returning the book late.
giải thích
· b: advised chỉ dùng khi câu trực tiếp là “should +v”
· blame sb for doing sth: buộc tội ai đó làm gì
· “should have returned”: đáng nhẽ phải trả lại trước khi nhắc nhở => thực tế đã không làm vậy

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP