By being absent so often Paul failed the...

Viết Lại Câu By being absent so often Paul failed the examination. A....

0
Viết Lại Câu

By being absent so often Paul failed the examination.
A. Being absent so often caused Paul fail his examination.
B. Paul failed his examination although he was absent quite often.
C. Paul‟s failure in his examination accounted for his frequent absences.
D. Paul‟s frequent absences cost him his chance of passing the examination.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án d. paul‟s frequent absences cost him his chance of passing the examination
giải thích
· a: sai ngữ pháp: cause sb to do sth
· b: sai ngữ pháp, sửa thành “being absent so often accounted for paul‟s failure in his examination”
account for sth: giải thích cho cái gì, là nguyên nhân của cái gì

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP