64: Tom couldn‟t say a word as he...

Viết Lại Câu 64: Tom couldn‟t say a word as he was shocked at what he...

0
Viết Lại Câu

64: Tom couldn‟t say a word as he was shocked at what he heard.
A. So shocked at what he heard, Tom couldn‟t say a word.
B. Tom was so shocked at what he heard to say a word.
C. Tom who was so shocked at what he heard couldn‟t say a word.
D. Tom so shocked at what he heard couldn‟t say a word.
Câu 65: Men will reclaim the positions they lost to women.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án a. so shocked at what he heard, tom couldn‟t say a word.
giải thích
· b: sai ngữ pháp, sưa thành “tom was too shocked st what he heard to say a word”
to be + too + adj to do sth = to be so adj that + s + aux not + do sth
· c: không phải trường hợp dùng mệnh đề quan hệ
· d: sai ngữ pháp, sư thành “tom who was so shocked at what he heard (that) he couldn‟t say a word”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP