Men will reclaim the positions they lost to...

Viết Lại Câu Men will reclaim the positions they lost to women. A. Me...

0
Viết Lại Câu

Men will reclaim the positions they lost to women.
A. Men will take over women‟s positions.
B. Men will restate that many women‟s positions are theirs.
C. Men will regain positions which used to be theirs.
D. Men are angry about the fact that women took their positions.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích
· reclaim: đòi lại, giành lại cái gì
· take over: giành quyềm kiểm soát
· restate: khẳng định lại
· regain: giành lại, đạt được (lại)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP