5 The dream was so _______ that I...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 5.The dream was so _______ that I was convinced i...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

5.The dream was so _______ that I was convinced it had really happened.
A. bright B. lively C. vivid D. colorful

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP