12 How boring the lecture was! I _______...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 12.How boring the lecture was! I _______ just in ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

12.How boring the lecture was! I _______ just in the first half of it.
A. dropped off B. fell out C. called off D. came out

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

to drop off: lăn ra ngủ
- to fall out: rút lui (khỏi quân đội)/ diễn ra/ tuân theo
eg: these facts fall out exactly from the new theory.
- to call off: hoãn lại, eg: call off the meeting
- to come out: được phát hành/ ra mắt/ kết cục
eg: everything came out wrong/ turned out wrong.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP