6 Do you know when his new album...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 6.Do you know when his new album is _______? I’m ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

6.Do you know when his new album is _______? I’m looking forward it.
A. set out B. brought out C. broken out D. taken out

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

6. giải thích:
- set out: lên đường, khởi hành
eg: we intend to set out for our trip at 10 am.
- bring sth out: phát hành, trưng bày: eg: bring my collection of stamp out next month
- break out: nổ ra/đào tẩu, trốn thoát
eg: a strike of employees in this company broke out last week.
- take out: trích ra, rút ra

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP