10 It is obligatory _______ the instructions on...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 10.It is obligatory _______ the instructions on t...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

10.It is obligatory _______ the instructions on the label strictly.
A. when using this chemical they must follow
B. this chemical is used by following
C. the use of this chemical follow
D. for this chemical to follow

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích:
- cấu trúc “it is obligatory (that) s + (should) v...”: đó là điều bắt buộc ai đó phải...
o “v” trong cấu trúc ở dạng nguyên thể không chia
o một số adj có cách dùng tương tự: compulsory, vital, essential,...
eg: it is essential that our company cut the cost this year.

đáp án d phải sửa thành “for this chemical to be followed” thì đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP