22 Bricks baked in a kiln are _______...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 22.Bricks baked in a kiln are _______ are dried i...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

22.Bricks baked in a kiln are _______ are dried in the sun.
A. the hardest of those that B. much harder than those that
C. not as nearly hard as those D. far harder than those

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cấu trúc so sánh hơn
- phải có “that” làm đại từ quan hệ thay thế cho “brick” ở cuối câu”.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP