42 “Please be careful with your utterances especially...

Viết Lại Câu 42.“Please be careful with your utterances especially he...

0
Viết Lại Câu

42.“Please be careful with your utterances especially here!” said Lucy to Ian.
A. Lucy reminded Ian of not saying anything unaccepted there.
B. Lucy insisted Ian on being aware of what was expected to be said there.
C. Lucy suggested Ian that he should take care of what he had said there.

D. Lucy warned Ian to mind his words there.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

42. giải thích:
- utterance: lời nói, cách nói
- cấu trúc câu trực tiếp gián tiếp
· nếu trực tiếp là lời nhắc ai đó nhớ làm gì hoặc không làm gì thì dùng “remind”
· nếu trực tiếp là gợi ý, khuyên,... thì gián tiếp dùng “advise” hoặc “ suggest that + s + should v”

· insist sb on +v-ing: khăng ai ai đó phải làm gì

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP