46 Trudy felt ill at ease when she...

Viết Lại Câu 46.Trudy felt ill at ease when she spoke in public for t...

0
Viết Lại Câu

46.Trudy felt ill at ease when she spoke in public for the first time.
A. felt uncomfortable and embarrassed B. felt difficult and lost confidence
C. felt challenged and inopportune D. felt nausea and dizzy

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích:
- ill at ease: lo lắng, bồn chồn
opp: at ease

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP