45 Alice had already been to Venice but...

Viết Lại Câu 45.Alice had already been to Venice, but she didn’t like...

0
Viết Lại Câu

45.Alice had already been to Venice, but she didn’t like it as much when she went thereagain last summer.
A. Alice liked Venice more on her visit last summer than she had when she had been therebefore.
B. Alice went to Venice again last summer because she had liked it so much the first time.
C. Alice went to Venice once, and even though she didn’t like it very much, she went there again.
D. Alice enjoyed it better the first time she went to Venice than her visit there last summer.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích:
- câu a: “liked venice more” là sai vì alice “didn’t like it” là không thích chuyến đi đã từng đi
- câu b: sai vì “had liked it so much the first time” trái ngược nghĩa câu gốc
- câu c: sai vì “even though she didn’t like it very much, she went there again”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP