49 The teacher gave some instructions I don’t...

Viết Lại Câu 49.The teacher gave some instructions. I don’t understan...

0
Viết Lại Câu

49.The teacher gave some instructions. I don’t understand any of them.
A. The instructions the teacher gave are not understanding to me.
B. It was the instructions the teacher gave that confused me.
C. It hasn’t been clear to me about the instructions given by the teacher.
D. I’m finding it difficult to figure out what the teacher required according to his instructions.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích:
- câu a: “understanding” hiểu biết, không phù hợp với ý của câu gốc
- câu b và d: nghĩa không hề liên quan đến câu gốc

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP