44 “We can now say that the attack...

Viết Lại Câu 44.“We can now say that the attack on our computer syste...

0
Viết Lại Câu

44.“We can now say that the attack on our computer system last week was from China,”said the security expert.
A. The security expert concluded their computer system was attacked by someone from Chinalast week.
B. The security expert confirmed the information of an attack from a Chinese on their computersystem the previous
week.
C. The security expert accused China of attacking their computer system the week before.
D. The security expert blamed a Chinese hacker for pulling their computer system down the weekbefore.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích:
- to cofirm: khẳng định
- to conclude: đưa ra kết luận
- to accuse sb of + sth/v-ing: buộc tội ai đó làm gì
- to blame sb for sth/v-ing: đổ lỗi cho ai đó về việc gì
“we can now say...” => lời kết luận

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP