55 A respiratory B managerial C psychological D...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 55.A. respiratory B. managerial C. psychological ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích:
- respiratory: /respə’reitəri/
- managerial: / ̧mæni ́dʒiəriəl/
- psychological: (adj) [,saikə'lɔdʒikl]: thuộc tâm lý, tâm lý học
- interpersonal: (adj) [,intə'pə:snl]: giữa cá nhân với nhau

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP