53 The match on Sunday is very popular...

Viết Lại Câu 53. The match on Sunday is very popular. It was wise of ...

1
Viết Lại Câu

53. The match on Sunday is very popular. It was wise of him to buy the tickets in advance.
A. Since it is a popular match, he should have bought the tickets beforehand.
B. Although he bought the tickets in advance, he wasn’t wise to foresee the match popularity.
C. Such is the popularity of the match on Sunday that he wisely bought the tickets beforehand.
D. The match on Sunday is so popular that he had enough wisdom to buy the tickets in advance.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải thích: ý của câu gốc: trận đấu vào cn rất nổi tiếng, anh ta đã thật khôn ngoan khi mua vé trước.
- in advance = beforehand: trước

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP