Actually I can’t ______ of that well-known painting...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Actually, I can’t ______ of that well-known paint...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Actually, I can’t ______ of that well-known painting.
A. make sense B. grasp C. comprehend D. understand

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- Make sense of smt: hiểu cái gì khó hoặc không rõ nghĩa
Eg: I can't make sense of that painting.
- Grasp smt / ɡrɑːsp /(v): nắm chắc, hiểu thấu

Comprehend smt / ˌkɒmprɪˈhend / (v): hiểu rõ, hiểu thấu cái gì
- Understand smt / ˌʌndəˈstænd/ (v): hiểu cái gì
ð Thực ra thì tôi không thể hiểu được ý nghĩa bức tranh đó
ð Đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP