It is time every student ______ work harder...

Ngữ Pháp và Từ Vựng It is time every student ______ work harder for t...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

It is time every student ______ work harder for the coming exam.
A. had to B. has to C. ought to D. must have to

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
Cấu trúc
- It’s (about/ high) time smb did smt: đã đến lúc ai đó phải làm gì
Eg: It’s late. It’s time we went home.
Trong cấu trúc này chúng ta dùng động từ dạng quá khứ (past) nhưng nó mang nghĩa hiện tại hay tương lai
(không mang nghĩa quá khứ)
ð Đã đến lúc mỗi học sinh phải học chăm chỉ hơn để chuẩn bị cho kì thi sắp tới
ð Đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP