You will need ______ understanding of the subject...

Ngữ Pháp và Từ Vựng You will need ______ understanding of the subject...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

You will need ______ understanding of the subject.
A. a whole B. a thorough C. a universal D. an exact

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- Whole (adj): cả, tất cả
Eg: He spent the whole day writing.
- Thorough (adj): kĩ lưỡng, chú ý đến từng chi tiết
Eg: a thorough knowledge of the subject
- Universal /ˌjuːnɪˈvɜːsl /(adj): thuộc thế giới
- Exact (adj): chính xác
ð Bạn cần hiểu kĩ về môn học
ð Đáp an B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP