From an early age Wolfgang had a an...

Ngữ Pháp và Từ Vựng From an early age, Wolfgang had a/an _______ for ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

From an early age, Wolfgang had a/an _______ for music.
A. passion B. interest C. tendency D. involvement

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- Passion for smt: sự đam mê cái gì
Eg: His passion for her made him blind to everything else.
- Interest in smt: sự thích thú với cái gì
Eg: Do your parents take an interest in your friends?
- Tendency to do smt: có xu hướng làm gì
Eg: This material has a tendency to shrink when washed.
- Involvement / ɪnˈvɒlvmənt/ in smt: tham gia vào cái gì
Eg: US involvement in European wars
ð Từ khi còn trẻ, Wolfgang đã có đam mê về âm nhạc
ð Đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP