The doctor had been _______ for 48 hours...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The doctor had been _______ for 48 hours and was ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The doctor had been _______ for 48 hours and was exhausted.
A. on call B. on turn C. on work D. on tour

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- On call (bác sĩ, cảnh sát) : làm việc trong tình trạng khẩn cấp khẩn cấp
Eg: I'll be on call the night of the party.
- On tour: đi diễn
Eg: The band is on tour in France.
ð Bác sĩ đã làm liên lúc 48 tiếng và đã kiệt sức
ð Đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP