There is no chance of you getting the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng There is no chance of you getting the promotion a...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

There is no chance of you getting the promotion after only two months working here, ______ the
great work you have done.
A. notwithstanding B. presuming C. due to D. nevertheless

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- Notwithstanding + N / ˌnɒtwɪðˈstændɪŋ / : mặc dù cái gì
Eg: Notwithstanding some major financial problems, the school has had a successful year.
- Presuming that : cho là, cho rằng
- Due to N : bởi vì c|i gì = because of

Nevertheless + S + V/ ˌnevəðəˈles/: mặc dù cái gì vừa được đề cập trước đó
Eg: There is little chance that we will succeed in changing the law. Nevertheless, it is important that we try.
ð Bạn không có cơ hội thăng tiến sau hai tháng làm việc ở đây mặc dù bạn đã làm rất tốt công việc
ð Đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP