_____ members of my family has a share...

Ngữ Pháp và Từ Vựng _____ members of my family has a share in doing h...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

_____ members of my family has a share in doing household chores.
A. All B. Each of the C. None of D. Every

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- All the/ my/ these... N (số nhiều): tất cả ...
Eg: All of my friends are girl
- Each of the/ these/ those ... N (số nhiều) V (số ít): mỗi ... trong số
Eg: Each of his sons is given a gift.

None of the/ these/ those/my/... N (số nhiều) V (số ít): không ...trong số
Eg: None of the pens is mine
- Every N (đếm được số ít): mỗi ...
Eg: Every man knows what to do
ð Mỗi thành viên trong gia đình rôi đều chia sẻ công việc nhà
ð Đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP